WhatCharacter
Name
Edward P. Bradbury
Legal Name
Edward Powys Bradbury
Version Of

Autonym

Author: "Mission to Asno!" (1957)